Naslov: Organi upravljanja in organizacijska shema družbe v letu 2004


Organi upravljanja in organizacijska shema družbe v letu 2004


Podatki o družbi v letu 2004

Naziv podjetja:

Zavarovalnica Maribor d.d.

Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor

Datum registracije na Okrožnem sodišču:

26. december 1990,

številka registrskega vložka 1/03762/00

Davčna številka:

44814631

Matična številka:

5063400

Znesek osnovnega kapitala:

6.812.050.000,00 tolarjev

Številke transakcijskih računov:

04515-0000512086 pri Novi Kreditni banki Maribor d.d. - TRR premoženjskih zavarovanj

20470-0011030597 pri LB Koroška banka - TRR življenjskih zavarovanj

04515-0001049078 pri Novi Kreditni banki Maribor - TRR za življenjska zavarovanja z naložbenim donosom Prizma

Telefon h.c.:

+386 2/2332 100

Telefaks:

+386 2/2332 530

Elektronski naslov:

info@zav-mb.si

Spletna stran:

www.zav-mb.si

Vrsta zavarovalne družbe (dejavnost):

Splošna zavarovalnica (66.03)

Organiziranost zavarovalne družbe:

Delniška družba

Število poslovnih enot:

9

Število zastopstev:

35

Število agencij:

111

Število zaposlenih:

(na dan 31.12.2004)

845 (od tega 243 zastopnikov)


Uprava ZM v letu 2004


Drago Cotar, predsednik uprave

 

Diplomiral je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru leta 1975 in začel svojo poklicno pot v Elektrokovini. Leta 1976 se je zaposlil v ZM kot cenilec transportnih škod. Po šestih letih je napredoval v šefa transporta, nato leta 1982 v pomočnika direktorja. V letu 2002 je dobil laskavi naziv naj direktor po izboru Mariborčanov. Predsednik uprave ZM je od leta 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Srečko Čebron, namestnik predsednika uprave

 

Je univ. dipl. inženir montanistike. Diplomiral je v Trstu leta 1979. Leta 1980 se je zaposlil na sedežu Generalija v Trstu kot referent za gradbena in montažna zavarovanja. Po šestih letih je odšel v Milano, kjer je bil v ameriški brokerski firmi Johnson&Higgins odgovoren za vsa neklasična zavarovanja. Leta 1988 je sprejel delovno mesto "risk menedžerja" pri nemški kemični multinacionalki BASF v Milanu. Po dveh letih se je zaposlil v majhni novoustanovljeni zavarovalnici Noricum, kjer je pokrival področje tehnike in komerciale. Aprila 1991 je v Moskvi odprl predstavništvo Unipola. Leta 1995 se je vrnil v Italijo, v podjetje Unipol v Bologni, kjer je bil odgovoren za trge srednje in vzhodne Evrope, za Kitajsko in za Portugalsko. Januarja 1997 je postal odgovoren za milansko podružnico zavarovalnice Unipol. Od aprila 1999 je bil član uprave v Tilii, od nov. 2001 pa je član uprave v ZM.

 

 


Mitja Mejač, član uprave

 

Je univ. diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. Svojo poklicno pot je začel na Višjem sodišču. Leta 1985 se je zaposlil v podjetju Gradis in še istega leta v Zavarovalnici Dunav kot pomočnik direktorja. Leta 1993 se je zaposlil v Zavarovalnici Merkur kot predsednik uprave družbe. Od aprila 1999 je bil predsednik uprave v Zavarovalnici Tilia, novembra 2001 pa se je kot član uprave zaposlil v ZM.

 

 

 

 

 

 

 

 


mag. Darko Tolar, član uprave

 

Po končanem študiju ekonomije leta 1965 in služenju vojaškega roka v letu 1966 se je zaposlil na Zavodu Republike Slovenije za planiranje. Po enem letu se je zaposlil v Lesnini Maribor, leto kasneje pa v podjetju Primat Maribor, kjer je štiri leta opravljal dela in naloge s finančnega področja. Po 27 letih dela v NKBM je leta 1997 svojo poklicno pot nadaljeval v hčerinskem podjetju NKBM, Finecu. Od leta 1999 je opravljal dela v Združenju bank v Ljubljani, sprva kot pomočnik direktorja, kasneje pa kot direktor podjetja. Naslednjih 14 mesecev je delal kot državni sekretar na Ministrstvu za finance na področju finančnega sistema. Po dveh zaporednih mandatih predsednika Nadzornega sveta ZM se je v letu 2002 zaposlil kot član uprave v ZM.

 

 


Srečko Čarni, član uprave in delavski direktor

 

Je diplomirani pravnik z državnim pravosodnim izpitom. V ZM se je kot pravnik - pripravnik v oddelku avtomobilskih zavarovanj zaposlil leta 1973.  Svojo poslovno kariero je nadaljeval kot vodja oddelka za personalne posle (v obdobju od 1975 do 1977), s 1.10.1977 pa prevzel funkcijo pomočnika direktorja za samoupravno organiziranost in kadre v Zavarovalni skupnosti Triglav, Območna skupnost Maribor. Z osamosvojitvijo Zavarovalnice Maribor, leta 1991, postane pomočnik direktorja za splošno pravne in kadrovske zadeve, 1. aprila 1995 pa član prve uprave ZM d.d. za splošno-pravne, upravno-pravne in kadrovske zadeve. Po izteku mandata člana uprave družbe (leta 2000) je prevzel dela in naloge sekretarja družbe, s 17. novembrom 2004 pa prevzema funkcijo delavskega direktorja in s tem petega člana uprave ZM.


Nadzorni svet ZM v letu 2004Zvonko Ivanušič, predsednik NS, Pozavarovalnica Sava d.d.mag. Drago Pišek, podpredsednik NS, Nova KBM d.d.Borut Jezeršek, član NS, Pozavarovalnica Sava d.d.Matjaž Kovačič, član NS, Nova KBM d.d.Edi Kosi, član NS, predstavnik zaposlenihBrankoTekmec, član NS, predstavnik zaposlenihOrganigram ZM v letu 2004
Najpomembnejše spremembe v letu 2004

 


Organizacija ZM - sektorji in službe v letu 2004

Sektor marketinga

Izvršilni direktor: Gregor Bogme (do 1.9.20004)

                         Uroš Skuhala (od 1.9.2004)

Sektor zavarovalne tehnologije osebnih zavarovanj

Izvršilni direktor: Marko Klemenčič

Sektor zavarovalne tehnologije premoženjskih zavarovanj

Izvršilni direktor: Primož Tručl (do 1.7.2004)

                         David Kastelic (od 1.7.2004)

Sektor financ

Izvršilna direktorica: mag. Renata Doler Tisaj

Sektor računovodstva

Izvršilni direktor: Anton Vadnjal

Aktuarska služba

Direktor: Liljan Belšak

Služba informacijske tehnologije

Direktor: mag. Borut Celcer

Služba notranjega revidiranja

Direktorica službe: Mira Rataj Siročič

Služba za odnose z javnostmi

Direktorica: mag. Natalija Postružnik

Pravna služba

Direktor službe: Maksimiljan Keuc

Služba za razvoj zaposlenih

Direktorica službe: Maja Glavar Zlatnar

Služba spremljanja kakovosti poslovanja

Vodja: Martina Kerlatec

Sekretariat družbe

Sekretar družbe: do novembra 2004: Srečko Čarni


Poslovna mreža ZM - zemljevid enot ZM po Sloveniji v letu 2004

... leta 1991:... in v letu 2004:
Poslovne enote ZM v letu 2004

Podružnica Ljubljana

Dunajska cesta 8, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/234 55 04

Faks: 01/234 55 10 

E-mail: pe-ljubljana@zav-mb.si

Direktor: Marko Vilfan

Podružnica Maribor

Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor

Tel.: 02/233 23 07

Faks: 02/233 25 28

E-mail: info@zav-mb.si

Direktor: Miran Kunst

Podružnica Celje

Ljubljanska c. 14, 3000 Celje

Tel.: 03/428 45 04

Faks: 03/544 31 45

E-mail: pe-celje@zav-mb.si

Direktor: Florjan Lorger

Predstavništvo  Kranja

Nazorjeva ul. 1, 4000 Kranj

Tel.: 04/281 80 10

Faks: 04/201 22 10

E-mail: pe-kranj@zav-mb.si

Direktor: mag. Milan Košir

Predstavništvo Nova Gorica

Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica

Tel.: 05/335 90 00

Faks: 05/335 90 15

E-mail: pe-nova-gorica@zav-mb.si

Direktorica: Ada Filipič

Predstavništvo Koper

Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper

Tel.: 05/611 77 80

Faks: 05/639 36 85

E-mail: pe-koper@zav-mb.si

Direktor: mag. Zlatko Keber

Podružnica Slovenj Gradec

Francetova cesta 7, 2380 Slovenj Gradec

Tel.: 02/881 27 00

Faks: 02/881 27 37

E-mail: pe-slovenj-gradec@zav-mb.si

Direktor: Janez Blagotinšek

Predstavništvo Novo mesto

Zwittrova 1, 8000 Novo mesto

Tel.: 07/332 53 30

Faks: 07/332 53 31

E-mail: pe-novo-mesto@zav-mb.si

Direktor: Jože Klobčar

Predstavništvo Ljutomer

Prešernova 7, 9240 Ljutomer

Tel.: 02/584 96 70

Faks: 02/584 12 42

E-mail: pe-ljutomer@zav-mb.si

Direktor: Boris Lebar


Aktivnosti in pristojnosti poslovnih enot v letu 2004

V letu 2004 smo v ZM zasledovali v drugi polovici leta 2003 zastavljeno politiko razvoja poslovnih enot (PE).  Še nadalje smo v PE zaposlovali predvsem zastopnike ter kader za nujno potrebne podporne službe. Pri razvoju PE je bil glavni poudarek PE Ljubljana, ki je tudi upravičila vložena sredstva, saj je pri premoženjskih zavarovanjih rasla z indeksom 125,2.

V letu 2004 smo zaposlili 31 novih zastopnikov in 30 internih sodelavcev.

 

 

Rast glede na predhodno leto

Število novih internih zaposlitev

Število zaposlitev novih zastopnikov

PE Ljubljana

125,2

11

6

PE Maribor

111,7

7

 

PE Celje

116,4

3

4

PE Kranj

148,6

4

5

PE Nova Gorica

98,8

1

2

PE Koper

115,7

 

6

PE Slovenj Gradec

111,3

3

2

PE Novo mesto

120,9

1

3

PE Ljutomer

114,4

 

3

Premoženjska zavarovanja skupaj

114

30

31


Povezane družbe ZM v letu 2004

Zavarovalnica Maribor d.d. je iz pozicije svojih lastnikov član finančne skupine Nove KBM d.d.  Sočasno je podrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini, kjer kot nadrejena zavarovalnica nastopa Pozavarovalnica SAVA d.d.

  

V statusnem oz. organizacijskem pogledu se v letu 2004 ni nič spremenilo, v vsebinskem pa se nekatere skupne aktivnosti bančne skupine povečujejo (planiranje, poročanje, BSC kazalniki,...)

 

 

Obe nadrejeni družbi vključujeta ZM v svoje bilančne izkaze po kapitalski metodi.

 

 

Zavarovalnica Maribor d.d. je načrtno udeležena tudi v nekaterih zavarovalnih agencijah in pokojninski ter družbi za upravljanje, pri čemer je bilo vodilo za kapitalski vložek poslovno sodelovanje oz. tržni interes. V nobeni teh družb ZM nima večinskega deleža, 10 in več odstotkov pa ima v:

 

ZM Agenta d.o.o. Maribor - zavarovalna agencija

LV

40,00%

Moja naložba, pokojninska družba d.d.

KP

20,00%

KBM Infond d.o.o. družba za upravljanje Maribor

LV

15,00%

Aviza d.o.o. Maribor - zavarovalna agencija

LV

28,00%

V letu 2004 je družba povečala svoj vložek v pokojninsko družbo Moja naložba, ki je izvajala dokapitalizacijo.  Delež v kapitalu se zaradi tega ni spremenil.

 

Več o povezanih družbah ZM si lahko ogledate v računovodskem delu poročila.


Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v letu 2004

Zavarovalnici Maribor d.d. je bila 22. 7. 2004  izdana Odločba Agencije za zavarovalni nadzor (št. odločbe: 30200-1147/04-24,15,13) s katero je dobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

 

 

S tem je zaključen dolgotrajen postopek, ki je končni akt na prilagajanje družbe Zakonu o zavarovalništvu,  izvedeni dokapitalizaciji zaradi kapitalske neustreznosti ter vmesnem postopku lastninjenja zavarovalnic.


Nazaj na normalni prikaz strani